Photoblog: Hanumanji Maharaj

Today is Hanuman Jayanti. Hanumanji Maharaj blessing us from Rokdoba Temple, Arvi near Dhule.

Image: Hanumanji Maharaj

जय जय जय हनुमान गोसाईं।
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं

O Greatest Triumphant Hanumanji, 
Bless me like my Sadgurudeva.